Bevestiging van aankoop /voorwaarden

 

 

De ondergetekenden:

 

.......................................

......................................

.................................

................................

e-mail:.................l

 

hierna te noemen: verkoper

 

en

 

naam

adres

postcode en woonplaats

tel:

fax:

e-mail:

 

hierna te noemen: koper,

 

overwegende,

 

dat verkoper het zijn in eigendom toebehorend kitten, geboren op      ,

 

naam:

ras:

kleur:

stamboom: SNVK

chipnummer:

 

vader:            

ras:                

kleur:             

stamboom:

 

 

moeder:         

ras:                

kleur:             

stamboom: SNVK

chipnummer:

 

 

te koop aanbiedt

 

en

 

dat koper voornemens is voornoemd kitten te kopen,

 

verklaren hierbij  als volgt overeengekomen te zijn:

 

 

Middels een aanbetaling ad 100,-- heeft koper zijn intentie tot koop bevestigd.

De koop is definitief nadat verkoper het kitten persoonlijk op het adres van koper aan deze heeft overgedragen en het restantbedrag ad .... is voldaan.

 

De overdracht zal op een leeftijd van 13 14 weken of 1 week na een tentoonstelling plaatsvinden.

Indien het kitten naar het buitenland verhuist,zal d eoverdracht geschieden op een leeftijd van 16 a 17 weken

Hiervan kan afgeweken worden indien het kitten een inentings- en/of showreactie vertoont en om die reden langer bij verkoper moet blijven, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper.

 

Verkoper behoudt zich na ondertekening van deze overeenkomst het recht voor om voor wat voor reden dan ook af te zien van de verkoop. De aanbetaling ad 100,-- wordt dan gerestitueerd.

Indien koper na ondertekening van deze overeenkomst afziet van de koop,vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats, behoudens in bijzondere omstandigheden, zulks in goed onderling overleg te bepalen.

 

Verkoper draagt er zorg voor dat het kitten bij de overdracht in goede gezondheid verkeert en alle noodzakelijke inentingen en ontwormingen heeft ondergaan, die door een gekwalificeerde dierenarts in het EU inentingsboekje ingevuld zijn.

Tevens worden  de op naam van de koper gestelde eigendomsbewijs, inentingsboekje en chipgegevens overhandigd. Indien de stamboom nog in aanvraag is, wordt deze zo spoedig mogelijk per post nagezonden.

 

Koper verbindt zich om de voorwaarden, zoals vermeld in de aan deze overeenkomst aangehechte bijlage, welke uitdrukkelijk deel uitmaken  van deze overeenkomst, strikt in acht te nemen, bij gebreke waarvan elke aanspraak van koper op garantie vervalt en verkoper het recht heeft het kitten (de kat) in eigendom terug te eisen.

 

Ingeval van overlijden van koper gaan al zijn rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, over op zijn wettige erfgenamen.

 

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Eventuele, niet in der minne op te lossen geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht ter beoordeling en beslechting voorgelegd worden.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te       op:  dag/maand/jaar

 

 

 

Verkoper                                                                                                       Koper

.........

 

Voorwaarden

 behorende bij de overeenkomst tussen ......... (verkoper) en          (koper) met betrekking tot het kitten:

Koper is verplicht:

 

1.      het kitten (de kat) jaarlijks tegen nies- en kattenziekte in te laten enten.

 

2.      het kitten (de kat) goed te voeden met een deugdelijk voeder.

 

3.      de kattenbak regelmatig te reinigen en te ontsmetten.

4.      het kitten (de kat) niet dagenlang alleen te laten zonder enig ander dierlijk gezelschap. Oosterse katten zijn zeer sociaal. Bij voorkeur dient dit gezelschap een andere kat te zijn, maar een hond is ook een optie.

 

5.      zorg te dragen voor regelmatig menselijk contact en aandacht.

6.      vanwege het gevaar voor ziekten en ongelukken het kitten (de kat) niet los buiten rond te laten lopen, behoudens in een deugdelijk afgeschermde tuin of op een balkon.

 

7.      zonder medeweten en toestemming van de verkoper het kitten (de kat) te verkopen of te schenken, bij overtreding waarvan de verkoper het recht heeft het kitten (de kat) in eigendom op te eisen zonder restitutie van het aankoopbedrag.

 

8.      de verkoper onverwijld op de hoogte te brengen, indien het kitten (de kat) ernstig ziek wordt, waarbij de verkoper het recht heeft het kitten (de kat) tijdelijk voor de duur van de ziekte onder haar hoede terug te nemen.

 

9.      er zorg voor te dragen dat eventuele rechthebbenden in geval van overlijden van koper de verkoper daarvan in kennis stellen in verband met de bepaling in punt 7.

 

10.  niet zonder medeweten en toestemming van de verkoper met het kitten te fokken, bij overtreding waarvan de verkoper het recht heeft het kitten (de kat) in eigendom op te eisen zonder restitutie van het aankoopbedrag.

 

11.  het kitten (de kat) zowel geestelijk als lichamelijk optimale verzorging te bieden.

 

Gezondheidsverklaring en garantie

 behorende bij de overeenkomst tussen .............. (verkoper) en          (koper) met betrekking tot het kitten:

 

Verkoper verklaart hierbij dat het in de overeenkomst genoemde kitten bij overdracht aan de koper naar zijn beste weten volledig gezond is, vrij van enige ziekten, parasieten en/of huidaandoeningen.

 

Koper verklaart hierbij dat hij het in de overeenkomst genoemde kitten bij overdracht in het bijzijn van verkoper gecontroleerd heeft en in goede gezondheid aangetroffen heeft.

 

Om aanspraak op garantie te kunnen maken dient de koper het in de overeenkomst genoemde kitten binnen 48 uren na de overdracht door een erkend dierenarts te laten controleren. Indien deze het kitten in slechte conditie aantreft en/of ziek verklaart, dient de koper dit onverwijld, uiterlijk binnen 48 uren met een schriftelijke verklaring van voornoemde dierenarts bij verkoper te melden. Het kitten wordt dan teruggenomen en het volledige aankoopbedrag ad ...,-- wordt gerestitueerd.

Indien de koper in plaats hiervan liever een gelijkwaardig kitten ter vervanging wenst, eventueel uit een toekomstig nest, dan is dit in overleg met Cattery Release mogelijk.

 

Indien het kitten (de kat) tengevolge van een aangeboren afwijking of verborgen gebrek in de loop van de eerste twee levensjaren overlijdt of ge-euthanaseerd moet worden, zal verkoper 40% van het aankoopbedrag restitueren, of een gelijkwaardig kitten, eventueel uit een toekomstig nest in overleg met Cattery Release leveren.

Een aangeboren afwijking dient door tenminste twee erkende dierenartsen of door sectie aangetoond te worden.

Alle rechten in deze van de koper vervallen indien het kitten (de kat) niet meer voor onderzoek of sectie beschikbaar is.

 

Bij de toediening van entingen tegen FIP en/of FELV vervallen alle garantie aanspraken.

 

Alle kosten die koper in bovengenoemde situaties maakt zijn voor zijn rekening. De verkoper kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden.

 

De koper is te allen tijde verplicht de verkoper van het eventuele overlijden van het kitten (de kat) in kennis te stellen, ook indien hij geen aanspraak kan of wil maken op de geboden garantie.